Võlg võib aeguda, aga võlanõue jääb

Tanel Riivits.

FOTO: Erakogu

Võlasuhte aegumisel võib võlgnik tõepoolest oma kohustuse täitmisest pääseda. Seepärast soovitangi kõigil võlausaldajatel vaadata üle oma lepingud – millistel tingimustel on need sõlmitud, kas neid ähvardab võlasuhte aegumine või mitte,” selgitab Themise õigusbüroo üks asutajaid Tanel Riivits, võlgade ja nende sissenõudmisega seonduva asjatundja.

„Aegumise peatab või välistab Tanel Riivitsa sõnul vaid kohtusse pöördumine. „Samas võlgnikke, kellele on juba välja kuulutatud pankrot või algatatud pankrotimenetlus, võlasuhte aegumine enam ei päästa.”

Võlasuhte alus võib olla mistahes lepinguline suhe, mis tuleneb näiteks laenu-, rendi-, üüri-, müügilepingust või mis tahes muust lepingust, milles üks osapool peab tasuma teisele poolele raha.

Võlg ise ei kao kusagile, vaid selle nõudeõigust ei saa enam maksma panna.

Võlg aegub, nõue ei aegu

Võlasuhte aegumine tähendab lühidalt öeldes seda, et kui rahalise kohustuse täitmise tähtaeg (teisisõnu makse tähtaeg) on möödunud, võib võlgnik õigustatult jätta oma kohtustused täitmata ja võlgnikku oma kohustust täitma panna enam ei saa. Selle eeldus on aga aegumise täitumine.

„Samas ei võta võlasuhte aegumine sissenõudjalt õigust esitada nõudeid, avaldada võlgniku andmed maksehäirete registris või kusagil mujal ja kasvõi pöörduda kohtusse. Ta võib kõike seda teha, samas kui võlgnik saab kohtuvaidluses tugineda võlasuhte aegumisele ja peab sellise väite tooma kohtumenetluses selgelt esile. Saades kätte hagi või maksekäsu, peab ta esitama vastuväite põhjendusega, et rahaline nõue on aegunud,” lisab ta.

Vastuväites selgitabki võlgnik, et keeldub kohtustuse täitmisest, kuna see on aegunud. Kohus on siis see institutsioon, kes kaalub väidet, kas võlanõue on aegunud või mitte, ning annab hinnangu otsuse näol. „Võlg ise ei kao kusagile, vaid selle nõudeõigust ei saa enam maksma panna. Võlasuhe loetakse lõppenuks, kui võlgnik tasub võlgnevuse või võlausaldaja teatab, et loobub võla sissenõudmisest või vastastikuse tasaarvelduse korras.”

Võlgnikud venitavad ja loodavad

Paljud võlgnikud venitavad lootuses: asi aegub niikuinii paari aastaga, venitan seni ära. See on võlgade ja nende sissenõudmisega seonduva õiguse asjatundja sõnul aga absoluutselt vale. „Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat ja see kehtib peaaegu igat liiki lepingutele: üüri-, rendi-, müügi-, laenulepingule.

Kolmeaastane aegumistähtaeg ei kehti vaid ehituse puudujääkidest tingitud nõuetele,” selgitab Tanel Riivits. „Kolme aastat hakatakse arvestama tähtajast, mil kohustus pidi olema täidetud. Ehk teisisõnu – maksetähtajast. Juristide keeli: aegumistähtaeg algab nõude sissenõutavaks muutumisega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.”

Tagasi üles
Back